Paintings on Maple > Masked

Eyer No.4
oil on maple
5" x 7"
2011
Eyer No.6
oil on maple
5" x 7"
2011
Eyer No.5
oil on maple
5" x 7"
2011
The Wheel
oil on maple
12" x 24"
2011
Sono Dentro Noi
oil on maple
35" x 35"
2010
Soma
oil on maple
30" x 40"
2010
Lull
oil on maple
24" x 30"
2010
L'Eterno Sguardo
oil on maple
16" x 20"
2010
La Donna
oil on maple
16" x 20"
2010
Non Tocare
oil on maple
30" x40"
2008
Si nasconde ai miei occhi
oil on maple
20" x 20"
2008
Mineo
oil on maple
6" x 6"
2010
La Pursuasion
oil on maple
60" x 24"
2008
Il Mio Quadrato
oil on maple
30" x 40"
2008
Viene
oil on maple
30" x 40"
2006
Seer
oil on maple
30" x 40"
2007
Capitan
oil oin maple
24" x 30"
2006
Luce
oil on maple
30" x 35"
2008
Lascia Stare
oil on maple
40" x 56"
2007
Love Lies Lost No.1
oil on maple
5" x 12"
2008
Love Lies Lost No.2
oil on maple
5" x 12"
2008
Pensero
oil on maple
24" x 30"
2008
Hush
oil on maple
18" x 24"
2006
Slice
oil on maple
16" x 20"
2006
Bow
oil on maple
16" x 20"
2006
Slide
oil on maple
5" x 7"
2006
Eyer No.1
oil on maple
6" x 6"
2007
Eyer No.2
oil on maple
6" x 6"
2007
Eyer No.3
oil on maple
6" x 6"
2007